Seminar walk rally ที่ลือลั่น

Featured

Seminar walk rally ที่ลือลั่น
เรื่องสร้างสรรค์ ผลงาน การส่งเสริม
พัฒนา บุคลากร สอนเพิ่มเติม
คิดริเริ่ม เสริมทักษะ พัฒนาคน
การจัดการ องค์กร มิหย่อนย่อ
เพื่อให้ก่อ ประสิทธิ์ สัมฤทธิ์ผล
ปริมาณ การผลิต ติดลมบน
ให้ได้ผล ตามเป้า เท่าต้องการ
คุณภาพ ที่ได้ ให้ดีเลิศ
เป็นที่เชิด ชูตา น่ากล่าวขาน
คุณภาพ ควบคู่ ปริมาณ
ต่อเนื่องการ พัฒนา สู่ถาวร
Seminar walk rally ที่ลือลั่น
พร้อมสานฝัน ให้ตาม ความประสงค์
โปรดเชื่อใจ ท่านจะได้ ตามจำนงค์
องค์กรคง คุณค่า สถาพร
หากแม้นได้ ร่วมงาน จะพาลพบ
ได้ประสบ พบสนุก สโมสร
ได้ความรู้ ควบคู่ สู่องค์กร
กลับมาย้อน พัฒนา สถาบัน
Seminar walk rally ที่ลือลั่น
มีทีมงาน คุณภาพ ที่สร้างสรรค์
อยากรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ โชติอนันต์
ให้เรานั้น Seminar มาช่วยเทรน

เครดิต: คุณนพดล  พุทธรัสสุ

Video Gallery

Featuredการสร้างทีมงานที่ดี

Featured

การสร้างทีมงานที่ดี

ในภาวการณ์ปัจจุบัน คงไม่มีใครที่ไม่ยอมรับว่า การทำงานเป็นทีมนั้นดี เพราะการทำงานเป็นทีมเป็นการนำ ความรู้ความสามารถของที่แตกต่างกันมาผสมผสานให้ทีมมีความสมบูรณ์ สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

การทำงานเป็นทีมที่ดี จะต้องดึงศักยภาพของคนในทีมออกมาเป็นพลังความคิด พลังกาย พลังความมุ่งมั่น  เพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร อาจจะเรียกได้ว่า “หลากหลายความรู้หลายหลายความสามารถ”  ไม่มีใครสมบูรณ์ที่สุด ไม่มีใครดีที่สุด เราทำงานคนเดียวไม่ได้เพราะความยากง่ายของงานประการหนึ่ง ความซับซ้อนของงานประการหนึ่ง  ความเกี่ยวเนื่อง หรืองานมีส่วนเกี่ยวข้องกันประการหนึ่ง และที่สำคัญ เราต้องทำงานกับคนที่ที่มีความแตกต่างกันทั้งความรู้ความคิด ภูมิหลัง  ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ทั้งในหน่วยงานเดียวกันและต่างหน่วยงาน การสร้างทีมงานที่ดีจึงจำเป็นอย่างยิ่ง

การสร้างทีมงานที่ดีได้นั้น ทีมต้องมีองค์ประกอบของการทำงานที่สำคัญคือ ความพอใจในงาน  ความรักในงาน  การอุตสาหะในงาน การตริตรองงาน การมีเป้าหมายร่วมกัน ถ้าเป็นไปได้เป้าหมายคุณ เป้าหมายผม เป้าหมายองค์กร เป้าหมายลูกค้าเป็นเป้าหมายเดียวกัน ความสำเร็จของทีมน่าจะไม่ไกลเกินจริง  เพราะทุกคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความเข้าอกเข้าใจ การเสียสละ และความมุ่งมั่นของทีมจะทำให้ทุกคนไปถึงเป้าหมาย แต่นั้นก็ตาม การที่ทุกคนจะไปในแนวทางเดียวกัน การสื่อสารก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ กำจัดอุปสรรคของการสื่อสารให้หมดไปหรือให้น้อยที่สุดให้ได้ การสร้างทีมงานที่ดีจะเกิดขึ้น

การสร้างทีมงานที่ดี ได้นั้น บรรยากาศในหน่วยงานต้องอบอุ่น มีความเป็นมิตร ถือหลักเหตุหลักผล ถือประโยชน์ของส่วนร่วมมากว่าส่วนตน การยอมรับความสามารถของกันและกันเชื่อในศักยภาพของแต่ละบุคคล เก่งมากกว่ากัน เก่งน้อยเก่งมาก  ไม่สำคัญ ทุกคนสามารถพัฒนาได้

การสร้างทีมงานที่ดี ภาวะผู้นำของคนในทีม มีส่วนผลักดันให้ทีมมีความเข็มแข็ง การผลัดเปลี่ยนการเป็นผู้นำ การให้โอกาสสำหรับคนในทีมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ จะพัฒนาให้สมาชิกในทีมมีความเชี่ยวชาญ และความรู้ในงานมากขึ้นเป็นลำดับ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดการฝึกทักษะ ซึ่งจะมีผลดีต่อการสร้างทีมที่เราทุกคนมุ่งหวัง

การสร้างทีมงานที่ดี

          เราจะสร้างทีมงาน(ที่ดี) ให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างไร นักวิชาการ และผู้รู้ ยืนยันหรือพูดเสียงเดียวกันว่า ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 สิ่งด้วยกัน สิ่งแรก ก็คือ ผู้นำ และผู้นำที่จะสร้างทีมงานที่ดี และมีประสิทธิผลนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียบพร้อม มีวิจารณญาณ และตัดสินใจ รวมทั้งบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  สิ่งที่สอง ที่จะ สร้างให้ทีมงานที่ดีได้ คือ กฎเกณฑ์ในการทำงาน (Ground Rules) อันว่ากฎเกณฑ์ ในการทำงานนี้ ก็ต้องมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามลักษณะ ความเหมาะสมขององค์ประกอบของทีมงาน ซึ่งได้แก่ จำนวนคน ภูมิหลังของแต่ละคน  ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่สมาชิกได้สะสม หรือผ่านมา เป็นต้น
          การสร้างทีมงานที่ดี นอกจากที่กล่าวข้างต้นส่วนที่สนับสนุนให้ทีมมีความแข็งแกร่งมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้
  1. ช่วยให้มี Time Control สมาชิกของทีมจะต้องสามารถบอกได้งานของตนจะแล้วเสร็จเมื่อไร โดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่แต่ละคนพบจากการทำงาน
  2. สมาชิกในทีมต้องไวต่อความรู้สึก ของเพื่อนร่วมงาน สามารถรู้อากัปกิริยาที่แสดงออก ว่าเพื่อนสมาชิกต้องการอะไร พอใจหรือไม่พอใจ รู้นิสัยใจคอ ซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาความเข้าใจผิด เกิดความเข้าใจอันดี สร้างความไว้วางใจ
  3. บรรยากาศทำงานที่ผ่อนคลาย Relaxed Atmosphere ไม่เคร่งเครียด การทำงานเป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย หลีกเลี่ยงการติดต่ออย่างเป็นทางการ เน้นความเป็นพี่เป็นน้อง ซึ่งมีผลในการติดต่อสื่อสารการประสานงาน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการสร้างทีมงานที่ดี
  4. ทุกคนต้องมีข้อมูล ต้องเตรียมข้อมูล โดยเฉพาะหากต้องมีการประชุม (ทำการบ้านเป็นอย่างดี) ทั้งนี้เพื่อนำมาแลกเปลี่ยน นำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจของทีมงาน ดังนั้นทุกคนต้องรู้สำนึกรับผิดชอบหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
  5. ต้องคัดคนที่มีคุณภาพเข้าทีม เรียกว่าสมาชิกต้อง Qualifiled ต้องมีความรู้ความสามารถในการทำงาน การแก้ปัญหา  มีความสนใน ใส่ใจ และพร้อมที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
  6. มีการจดรายละเอียดในการประชุม เพื่อศึกษา ค้นคว้า ทบทวน จดจำ เพื่อปรับปรุงงาน และดำเนินการตามที่ได้ข้อตกลงในที่ประชุม
  7. สำคัญที่สุดคือ การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ หรือเป็นช่วงเวลา ยิ่งมีทีมย่อยที่จะต้องประสานกัน เพื่อผลสำเร็จขององค์กรซึ่งเป็นทีมใหญ่

ปิยะวุฒิ  อนุอันต์